Zapraszamy do udziału w konkursie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Święto miłośników literatury obchodzić będziemy 23 kwietnia. Z tej okazji zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym, który polega na zaprojektowaniu okładki ulubionej książki. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną techniką, na kartce formatu A4.

Zdjęcie pracy należy przesłać na adres: e.pellowska-habasinska@zss1.edu.gdansk.pl do 19 kwietnia 2024 roku.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

            Zaprojektuj okładkę swojej ulubionej książki. Nie sugeruj się okładką istniejącej już publikacji, stwórz własną wizję. Czekamy na niebanalne i intrygujące prace.

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

                                                          

 1. Cele konkursu:
 • popularyzacja czytelnictwa;
 • wzrost poziomu świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej wpływu czytania na wszechstronny rozwój człowieka;
 • rozbudzanie inwencji twórczej;
 • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej;
 • promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

 

 1. Zadanie konkursowepolega na zaprojektowaniu okładki ulubionej książki. Uczestnik konkursu nie może naśladować istniejących publikacji oraz zawartych w  nich ilustracji, ma  stworzyć własną wizję obwoluty, oprawę graficzną, nawiązującą do tytułu książki i  wprowadzającą w jej treść. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie przez ucznia samodzielnie jednej pracy.

 

 1. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
 • uczniowie klas IV –VI;
 • uczniowie klas VII-VIII.

 

 1. Forma i technika wykonania prac:
 • praca powinna być wykonana na papierze o formacie A4;
 • technika wykonania prac jest dowolna (oprócz grafiki komputerowej);
 • praca powinna zawierać tytuł oraz autora książki;
 • uczestnik zgłasza tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie;
 • prace powinny być wyraźnie opisane i zawierać: imię i nazwisko uczestnika, klasę.

 

 1. Kryteria oceny prac:
 • samodzielność wykonania i wkład pracy autora;
 • nawiązanie do treści książki;
 • estetyka wykonania pracy;
 • wrażenia artystyczne;
 • oryginalność pomysłu.

 

 1. Komisja oceniająca: oceny prac dokona komisja.

 

 1. Termin dostarczania prac:

Zdjęcie pracy należy przesłać na adres: e.pellowska-habasinska@zss1.edu.gdansk.pl do 19  kwietnia 2024 roku.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników oraz zdjęć prac na stronie internetowej szkoły oraz Facebook’u szkoły;
 • najlepsze prace nagrodzone zostaną dyplomami i nagrodami książkowymi;
 • prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora;
 • od decyzji Jury nie ma odwołania;
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

 

Biblioteka szkolna