Ilość obiadów w poszczególnych miesiącach.
 Październik kwota 96 zł (obiady)
l

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z póżn. zm. ( Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572) art. 67a.
 • Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz jednostkach obsługi finansowej prowadzonych przez miasto Gdańsk, z dnia 14 lutego 2003r.

Postanowienia ogólne:

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
 2. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas przerwy obiadowej, a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina itp. obiad wydaje się w godzinach późniejszych lub wcześniejszych.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej podane są do wiadomości zainteresowanych, wywieszone są na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej www.zssbatorego.eu
 4. Wyjazdy grupowe (rezygnacja z obiadów) muszą być zgłoszone pani intendent, co najmniej w dniu poprzedzającym dzień wydania posiłku.

 Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej

Do korzystania ze stołówki szkolnej uprawnieni są:

 1. uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne – po złożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych karty zgłoszenia dziecka na obiady,
 2. uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane, przez MOPR, Gminę Miasto Gdańsk oraz innych sponsorów,
 3. pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej,
 4. nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne za zgodą dyrektora szkoły.

Ustalanie wysokości opłat za obiady

Wnoszenie opłat za obiady


Od dnia 01.09.2021]2r. obowiązuje Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej wraz z załącznikami dostępnymi do pobrania na dole strony.

Koszt obiadu wynosi 6.00 zł

Koszt kanapki 2,50 zł

ABY SPOŻYWAĆ OBIADY OD MIESIĄCA WRZEŚNIA NALEŻY DOSTARCZYĆ DOKŁADNIE UZUPEŁNIONĄ UMOWĘ OBIADOWĄ DO DN. 3.09.2020r.
ZŁOŻENIE UMOWY PO TYM TERMINIE, SKUTKUJE SPOŻYWANIEM OBIADÓW DOPIERO OD MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA.

WAŻNE!

Nr indywidualnych kont bankowych z zeszłego roku , są  NIEAKTUALNE. Po podpisaniu i wprowadzeniu umowy do systemu przez intendenta, otrzymają Państwo indywidualny nr konta bankowego, który jest przypisany do Państwa dziecka.

Każde dziecko będzie miało swój nr konta bankowego.

Wybrane informacje dla rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (na podstawie Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej)

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo na adres g.ruszkiewicz@zss1.edu.gdansk.pl. Bez w/w zgłoszenia nie można dokonać odpisu za obiad, a co za tym idzie w takim przypadku należy uregulować wpłatę za ten obiad! Proszę też pamiętać, że w sytuacji, kiedy dziecko przestaje korzystać ze stołówki szkolnej, KONIECZNE JEST ROZWIĄZANIE UMOWY OBIADOWEJ!!!! W tych dwóch przypadkach w przeciwnym razie system będzie naliczał odsetki karne.

Rodzic/prawny opiekun/zapisuje dziecko na formularzu umowy zamieszczonym na stronie internetowej szkoły lub pobranym w szkole. Konieczne jest uzupełnienie

umowy obiadowej o wszystkie dane . Wypełnione czytelnie (pismem drukowanym) umowy należy składać w portierni.

Koszt za dany miesiąc zawsze znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych do szkoły i do sal świetlicowych. Brak wpłaty na koncie do ostatniego dnia każdego miesiąca ,skutkuje niewpuszczeniem dziecka na obiady z dniem 1-go kolejnego miesiąca.

Wydawanie posiłków

 1. Stołówka wydaje obiady w wyznaczonych godzinach: 12.15 – 13.00
  • w uzasadnionych przypadkach, np. wyjście klasowe, wycieczka, zawody, po wcześniejszym uzgodnieniu, posiłki dla określonych grup uczniów mogą być wydane w godz. 10.20 – 14.00.
 2. Na tablicy informacyjnej obok stołówki wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
 3. Posiłki są przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.
 4. Stołówka szkolna jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną, nie wydaje się posiłków na wynos.

Zasady zachowania na stołówce

 1. Podczas wydawania posiłków osoby, które nie korzystają ze stołówki, nie mogą w niej przebywać.
 2. Ze względu na higienę i bezpieczeństwo w czasie wydawania posiłków na przerwach w stołówce dyżur pełnią nauczyciele świetlicy oraz pracownicy obsługi.
 3. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki
 4. Przed odbiorem posiłku, uczeń ma obowiązek zgłoszenia swojej obecność na obiedzie osobie prowadzącej rejestr absencji. Po odznaczeniu w rejestrze uczeń otrzymuje numerek z którym podchodzi do okienka wydawczego po posiłek.
 5. Po odbiór posiłku uczeń ustawiają się w kolejce,
 6. W stołówce obowiązuje cisza.
 7. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 8. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu.
 9. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.
 10. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

Postanowienia końcowe

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Gdańsku
 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.
 3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany podawane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.