SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 

 

W nowym roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku ogłasza nabór do SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY.  

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

Szkoła ta przygotowuje uczniów do wykonywania czynności pracy oraz wyposaża w niezbędne umiejętności wchodzące w zakres prostego zawodu.
W procesie edukacji duży nacisk kładzie się na kształcenie umiejętności praktycznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. 

Podstawa programowa dostosowana została do potrzeb, możliwości i zdolności uczniów.