POWRÓCIŁA DO NAS SZKOŁA PODSTAWOWA

Od września 2018 roku funkcjonuje u nas Szkoła Podstawowa nr 63. 

Organizujemy nabór do klas 4-8!!!

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz ze sprzężeniami, w tym z autyzmem;
 • przyjęcie do szkoły na podstawie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną;
 • indywidualizacja pracy z uczniem, mało liczne klasy (6-7 osób);
 • bogata oferta terapeutyczno – rewalidacyjna: terapia pedagogiczna, logopedyczna, socjoterapia, pomoc psychologiczna, rehabilitacja ruchowa, trening EEG – Biofeedback;

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 63 – Kwestionariusz osobowy (do ściągnięcia poniżej);
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, aktualne na czas nauki w szkole podstawowej;
 3. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydawanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jeśli uczeń posiada);
 4. Świadectwo  promocyjne ukończenia ósmej klasy (oryginał);
 5. Trzy podpisane fotografie; 
 6. Akt urodzenia (do wglądu);
 7. Dokumenty dotyczące stanu zdrowia pobrane ze szkoły podstawowej – karta zdrowia oraz bilans zdrowia;
pliki do pobrania