SZKOŁA WSPARCIA I ROZWOJU

W Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku kształcimy młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych na poziomie szkoły podstawowej i branżowej szkoły zawodowej, przygotowując ją do wyboru dalszej edukacyjnej drogi, wyboru właściwego zawodu oraz pracy zawodowej i godnego życia w społeczeństwie.
Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie każdemu uczniowi, bez względu na jego umiejętności i możliwości, takich warunków rozwoju, które pozwolą mu jak najlepiej funkcjonować w otaczającym go świecie.

 Za najważniejsze uważamy jak najlepsze przygotowanie naszych uczniów do pracy oraz wychowanie ich na ludzi odpowiedzialnych, kulturalnych, dobrych, przestrzegających obowiązujące normy społeczne, szanujących innych ludzi.

UCZNIOWIE:

do naszych szkół przyjmujemy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną. Obejmujemy opieką dzieci, młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz deficytami percepcyjno-motorycznymi , zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, uszkoodzeniami narząd ów ruchu, wzroku i słuchu, wadami postawy, problemami emocjonalnymi i wychowawczymi. Wszyscy uczniowie naszej szkoły objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną i posiadają Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY:

  • jest aktywny zawodowo,
  • wie, gdzie i jak szukać pracy,
  • dobrze pełni życiowe role,
  • zna i stosuje normy społeczne,
  • wie, gdzie zwrócić się o pomoc,
  • uczestniczy w życiu społęcznym.