Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną szkół podstawowych specjalnych oraz klas integracyjnych z miasta Gdańska.
Każda szkoła pragnąca wziąć udział w konkursie zgłasza  maksymalnie 3 osoby (proszę podać imię i nazwisko uczestnika) w terminie do  12 kwietnia 2024 roku

 e-mailem na adres : e.markiewicz@zss1.edu.gdansk.pl

Termin konkursu: 17 kwietnia 2024 rok - środa   

Organizatorzy: Eliza Markiewicz,  Joanna Kania

REGULAMIN

X MIEJSKIEGO KONKURSU

WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

I. UWAGI OGÓLNE

ORGANIZATOR:

· Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 im. Stefana Batorego w Gdańsku

TEMATYKA:

· Rozwiązywanie zadań testowych związanych z podstawowymi zagadnieniami z języka angielskiego realizowanymi w szkołach podstawowych.

· Poszerzanie podstawowej wiedzy związanej ze słownictwem, gramatyką i zwrotami obowiązującymi w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej.

CEL KONKURSU:

ñ Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych

ñ Doskonalenie znajomości języka angielskiego

ñ Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego

ñ Popularyzowanie języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych

ñ Rozwijanie słuchania, pisania i czytania w języku angielskim

ñ Wykorzystanie wiedzy i umiejętności językowych w sytuacjach życia codziennego

ZADANIA KONKURSU:

· stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie słownictwa, gramatyki i zwrotów

· stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swojej wiedzy na poziomie między szkolnym

· promocja szkoły wśród uczniów innych szkół

ZAKRES MATERIAŁU:

· z języka angielskiego – zgodny z podstawą programową języka angielskiego w zakresie obejmującym: nazwy dni tygodnia, nazwy miesięcy, liczebniki 1 – 100, pogodę, nazwy umiejętności oraz czasownik „can/can't”, dyscypliny sportowe, czasownik „have got/has got, haven't got/hasn't got”, przybory szkolne, przedmioty szkolne, budynki, ubrania, kolory, przyimki miejsca, dom (pomieszczenia, meble), zwierzęta, zegar, „Do you like...?”, części ciała, owoce, warzywa, główne symbole Wielkiej Brytanii, tradycje, święta, zwyczaje.

II. REGULAMIN KONKURSU

Konkurs organizowany jest dwuetapowo:

- etap szkolny

- etap międzyszkolny

Etap szkolny

· Etap szkolny przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe.

· Za organizację i przebieg etapu szkolnego odpowiedzialni są Przewodniczący Szkolnych Komisji Konkursowych.

· Podczas etapu szkolnego obowiązują zadania przygotowane przez Przewodniczącego Szkolnych Komisji Konkursowych.

· Szkoła może zgłosić do etapu międzyszkolnego tych uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali nie mniej niż 70% punktów możliwych do zdobycia.

Etap międzyszkolny

· Za przebieg konkursu międzyszkolnego odpowiada Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego w Gdańsku.

· Konkurs międzyszkolny przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez organizatora, członkami Komisji są nauczyciele szkół biorących udział w konkursie .

· Podczas konkursu międzyszkolnego obowiązują zadania testowe. (60 minut).

· Po przeprowadzeniu konkursu Międzyszkolna Komisja Konkursowa sporządza protokół.

· Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu przeprowadzenia konkursu.

· Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego w Gdańsku.

UWAGA! Podczas zawodów (I i II stopnia) nie wolno używać słownika polsko – angielskiegi i angielsko - polskiego!